Nejlepší řešení pro diagnostiku karet
 • Rychlé odeslání a
  Dodání
 • Nejvyšší kvalita
  Standard a bezpečnost
 • Spokojenost 100%
  Garantovaná
 • Nejlepší hodnota pro
  tvoje peníze
 • Skvělý zákazník
  Servis

Záruka

Tento dokument definuje podmínky platnosti záruky poskytnuté společností Carscanners, ze kterého si jako kupující zakoupíte rozhraní pro diagnostiku motorových vozidel prezentovaných značek ABRITES, Simon Touch, Carscanners, dále jen pro stručnost „hardware“ nebo „produkt“.

1. OBDOBÍ ZÁRUKY
Při dodržení níže uvedených záručních podmínek je kupujícímu poskytnuta záruka na zakoupený hardware po dobu jednoho roku. Záruční doba nabývá účinnosti dnem fakturace.

2. OMEZENÁ ZÁRUKA ZA HARDWARE A ODPOVĚDNOST
Carscanners tímto vám poskytuje záruku (pokud jste prvním nákupcem hardwaru), která se vztahuje na všechny komponenty obsažené v krabici, kterou jste obdrželi. Záruka se vztahuje na všechny vadné materiály a výrobní vady po dobu dvou let od data zakoupení („záruční doba“).
Mezinárodní záruka výrobce pokrývá veškeré náklady spojené s obnovou výrobku, u kterého bylo prokázáno, že je vadný podle svých původních specifikací, opravou nebo výměnou vadných dílů, jakož i náklady vzniklé v souvislosti s opravami. Podle uvážení společnosti Carscanners, může být kupujícímu místo opravovaného vadného produktu poskytnut nový hardwarový produkt. Závazky Carscanners a vaše případné nároky se omezí na opravu nebo výměnu hardwaru v souladu s podmínkami této záruky.

3. PODMÍNKY
Kupující je jedinou osobou s nárokem na tuto záruku vydanou společností Carscanners. Pokud kupující vrátí hardware, na který se vztahuje tato záruka, v souladu s kapitolou 4 v příslušné záruční době a po provedení technické analýzy Carscanners rozhodne na základě platného důkazu, že hardware nesplňuje požadavky této záruky, Carscanners podle vlastního uvážení opraví nebo vymění hardware nebo jeho vadnou část.
If Carscanners rozhodne se nahradit produkt, ale není ve stavu, kdy se již nevyrábí nebo není k dispozici na skladě, Carscanners může nahradit hardware podobným hardwarovým produktem (v takovém případě se design a specifikace produktu hardwarového produktu mohou lišit od originálního hardwarového produktu).
Tato omezená záruka se použije, pouze pokud byl hardware správně připojen a používán v rámci pracovních podmínek a podmínek prostředí, jak je uvedeno v technických specifikacích a návodech k použití.
Carscanners bude spolupracovat na technickém řešení problémů.
Záruka se nevztahuje na škody a vady způsobené přírodní katastrofou, zneužitím, nesprávným použitím, neobvyklým použitím, nedbalostí, nedodržením pokynů k použití vydaných společností Carscanners, úpravy zařízení, opravy prováděné neoprávněnými osobami. Záruka se nevztahuje na běžnou amortizaci zařízení a na následující případy:

Carscanners si zachová své právo přijít s konečným rozhodnutím ohledně platnosti každého nároku na záruku.
If Carscanners na základě žádosti se tedy výrobky, které nesplňují požadavky nebo vadné výrobky, stanou majetkem společnosti Carscanners ihned poté, co jsou tyto produkty nahrazeny Carscanners.

4. ZÁRUČNÍ ZÁRUKY
Všechny výše uvedené záruční podmínky platí v případě, že zástupce společnosti Carscanners má přístup k vadnému produktu za účelem potvrzení takové vady. Záruční nároky by měly být oznámeny a výrobky by měly být vráceny zpět Carscanners do 30 dnů ode dne, kdy byly zjištěny závady, přičemž by měly být poskytnuty alespoň následující informace (mohou být vyžadovány i další informace):

5. NEDOSTATOČNÉ DŮSLEDKY A OSTATNÍ ZÁRUKY
Záruka a nápravná opatření stanovená v podmínkách omezené záruky představují jedinou záruku poskytnutou společností Carscanners s ohledem na výrobky; tato záruka nahradí všechny ostatní explicitní nebo implicitní záruky, včetně, ale nejen, prodejních záruk nebo záruk vhodných pro použití ke specifickému účelu, přičemž současná záruka bude zahrnovat všechny takové záruky. Carscanners nenese odpovědnost za ztrátu dat nebo funkčnosti, ušlý prospěch, ztráty nebo škody způsobené kupujícím nebo třetí stranou v důsledku používání hardwaru a bez ohledu na to, zda jsou takové škody přímé, nepřímé, zvláštní nebo náhodné.
Tyto obchodní podmínky určují veškerou odpovědnost a veškeré závazky společnosti Carscanners ve vztahu k kupujícímu a představuje jediný a výlučný způsob náhrady, na který má tento kupující nárok v souvislosti s vadnými výrobky nebo výrobky, které nesplňují požadavky, které Carscanners udělil klientovi, bez ohledu na to, zda jsou takové škody založeny na jakékoli záruce, která nebyla výslovně uvedena v těchto podmínkách, v rozporu se zákonem, ustanovení smlouvy nebo na jiném právním principu, i když byly takové vady oznámeny Carscanners a Carscanners je si je vědom.

6. OMEZENÍ A PODMÍNKY
Tento dokument je omezenou zárukou a vylučuje jakékoli konkrétní, vedlejší nebo nepřímé škody, jako jsou ušlé výhody, poškození majetku nebo jiné náklady, které zde nejsou výslovně uvedeny.
Na požádání zástupci Carscanners musí být umožněn přístup k vadnému výrobku za účelem potvrzení vady.

Chcete zůstat informováni?

Přihlaste se k odběru novinek, aktualizací a nabídek.

© Copyright 2018 Carscanners. Všechna práva vyhrazena.